Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 145j ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669) oraz § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu (Dz. Urz. KGP poz. 54) w § 5:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawdzenia danych i informacji w systemie zgłaszania może dokonać funkcjonariusz Policji służby kryminalnej, śledczej lub spraw wewnętrznych w przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w celach wykrywczych w sprawach dotyczących w szczególności przestępstw o charakterze terrorystycznym, przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w odniesieniu do:

1) substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydawanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje;

2) podejrzanej transakcji lub próby dokonania takiej transakcji;

3) przeciętnego użytkownika lub podmiotu gospodarczego.";

2) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendanta Głównego Policji, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego służbę kryminalną, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji służby kryminalnej lub ich zastępców, a także na polecenie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub jego zastępców albo Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub jego zastępców - KPK ds. prekursorów materiałów wybuchowych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.