Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 3, z późn. zm.) w § 16 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Sprawozdanie sporządzone przez eksperta będącego Naczelnikiem Wydziału podlega weryfikacji przez Dyrektora Biura albo jego zastępcę.

2b. Przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio do sprawozdania sporządzonego przez eksperta zastępującego Naczelnika Wydziału, gdy brak jest możliwości jego weryfikacji przez Naczelnika Wydziału.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Weryfikację sprawozdania potwierdza się poprzez umieszczenie na sprawozdaniu adnotacji, odciśnięciu pieczęci imiennej i złożenie własnoręcznego podpisu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.