Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 56, 162, 180 i 231) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3 i 3a;
2) w § 5:
a) uchyla się pkt 7a i 7b,
b) po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:

"7c) opracowanie metody dojścia do docelowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;";

3) w § 6 pkt 4-5 otrzymują brzmienie:

"4) przedstawia Komitetowi Sterującemu do akceptacji bądź rozstrzygnięcia dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 7c;

5) informuje Komitet Sterujący o postępie w realizacji zadań nie rzadziej niż raz w miesiącu;";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, Dyrektorzy izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości są zobowiązani do współpracy z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, analiz oraz opracowań i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).