Zmiana zarządzenia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM, zmienionym zarządzeniem Nr 156/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 61/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2020 r., w § 15 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.";

2)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, weryfikuje spełnienie przez świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego KOSM.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM, które mają na celu możliwość składnia wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe KOSM.

W związku z powyższym, w zakresie § 15 ust. 3 zarządzenia wprowadzono zmiany gdzie świadczeniodawca spełniający warunki wymagane do realizacji programu pilotażowego, określone w przepisach zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, składa w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. wniosek do dyrektora Oddziału Funduszu zgodny ze wzorem określonym przez Fundusz.

Ponadto dodano do § 15 ust. 4 mówiący, że Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje spełnienie przez świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego KOSM.