Zmiana zarządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2020/DAiI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r., Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 41/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz Nr 64/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Umowa zawierana jest na okres do dnia 30 września 2021 r.";

2)
w § 19 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do dnia 31 grudnia 2020 r. - w zakresie funkcjonalności określonej w ust. 1 pkt 3;";

3)
załączniki nr 11c otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4)
załączniki nr 11d otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiana w zarządzeniu nr u Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r., Nr 3/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr 41/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz Nr 64/2020/DAiI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programu pilotażowego POZ PLUS.

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.(Dz.U.2020.64) przedłużono okres realizacji umów o realizacje pilotażu o 90 dni tj. do 30.09.2021 r. oraz wydłużono okres na realizacje dostosowania systemu informatycznego realizatora programu pilotażowego w zakresie funkcjonalności, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 zarządzenia do dnia 31.12.2020 r.

Ponadto wprowadzono nowe wzory załączników 11c i 11d stanowiących informacje dodatkowe o wynagrodzeniu koordynatora stanowiące załączniki do zestawienia noty księgowej w zakresie rozliczenia grantu koordynacyjnego umożliwiające wykazanie składki odprowadzanej na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Niniejsza nowelizacja zarządzenia nie wywołuje skutków finansowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 11c do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. nr 23/2018/DAiS
Nazwa Oddziału/Departament/Biuro Centrali Funduszu/ Realizatora pilotażu:
Numer listy płac:
Wartość listy płac:
Wartość listy płac, kwalifikowalna do projektu:
Data płatności dodatku netto oraz składek pracownika oraz pracodawcy:
INFORMACJA DODATKOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 11b za okres od .......................do ........................... 20..... roku
WYNAGRODZENIE PERSONELU PROJEKTU ZAANGAŻOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ/ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ LUB ODDELEGOWANIA

(TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ LISTY PŁAC)

PRACOWNIK (należy wykazać całość wynagrodzenia)PRACODAWCA (należy wykazać całość składek)KWALIFIKOWALNEForma zatrudnienia
ImięNazwiskoWynagrodzenie nettoPodatek dochodowySkładki na ubezpieczenie społeczneSkładki na ubezpieczenie zdrowotneSkładka na PPK*Wynagrodzenie bruttoSkładki na ubezpieczenie społeczneSkładka wypadkowaFundusz pracySkładka na PPKŁączny koszt pracodawcy (bez ZFŚS

i PFRON)

Zaangażowanie pracownika w projekt POWRWynagrodzenie pracownika netto kwalifikowalne w ramach projektuPodatek dochodowy kwalifikowalny w ramach projektuKwalifikowalne w ramach projektu składki

na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, składka wypadkowa oraz FP i PPK

Łącznie wynagrodzenie kwalifikowalneUmowa o pracę/ umowa zlecenia/umowa

o dzieło/ oddelegowanie

JanNowak3 508,38 zł376,00 zł685,50 zł388,31 zł60,75 zł5 018,94 zł813,00 zł90,00 zł122,50 zł81,00 zł6 030,50 zł25,00%877,10 zł94,00 zł560,27 zł1 531,36 złoddelegowanie
AnnaKowalska3 550,19 zł376,00 zł685,50 zł388,31 zł60,75 zł5 060,75 zł813,00 zł90,00 zł122,50 zł81,00 zł6 030,50 zł100,00%3 550,19 zł376,00 zł2 241,06 zł6 167,25 złumowa o pracę
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data sporządzenia:Sprawdzono pod względem merytorycznymSprawdzono pod względem formalnymSprawdzono pod względem formalno rachunkowymZatwierdził
Sporzadził:
*PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
W tabeli zostało przedstawione przykładowe wyliczenie:

- dla Jana Nowaka, który w ramach umowy o pracę został oddelegowany do projektu w wymiarze 25%, - dla Anny Kowalskiej, z którą w ramach projektu została podpisana umowa o pracę, a tym samym 100% stanowi koszt kwalifikowalny.

Na etapie wypełniania tabeli przez Beneficjenta należy usunąć przykłady, NIE NALEŻY JEDNAK USUWAĆ FORMUŁ WPISANYCH DO TABELI.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 11d do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. nr 23/2018/DAiS
Nazwa Oddziału/Departament/Biuro Centrali Funduszu/ Realizatora pilotażu:
Numer listy płac:
Wartość listy płac:
Wartość listy płac, kwalifikowalna do projektu:
Data płatności dodatku netto oraz składek pracownika oraz pracodawcy:
INFORMACJA DODATKOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 11b za okres od ......................do ........................... 20.......roku
WYNAGRODZENIE PERSONELU PROJEKTU OTRZYMUJĄCEGO DODATEK DO WYNAGRODZENIA

(TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEJ LISTY PŁAC WYKAZYWANEJ PRZEZ ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI/realizatora pilotażu)

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘDodatek do wynagrodzenia za zaangażowanie pracownika w realizację projektu
ImięNazwiskoWynagrodzenie bruttoWynagrodzenie

ze składkami pracodawcy, tym PPK

(bez ZFŚS oraz PFRON)

Wysokość dodatku brutto% relacja dodatku do wynagrodzenia bruttoPodatek dochodowy - pracownikSkładki

na ubezpieczenie społeczne - pracownik

Składki

na ubezpieczenie zdrowotne - pracownik

Składki

na PPK - pracownik

Wysokość dodatku nettoSkładki

na ubezpieczenie społeczne - pracodawca

Składka wypadkowa - pracodawcaFundusz pracy+FGŚP - pracodawcaSkładki

na PPK - pracodawca

Łączny koszt pracodawcy

(bez FGŚS oraz PFRON))

Wydatek kwalifikowalny
JanKowalski5 000,00 zł6 030,50 zł2 000,00 zł40,00%111,00 zł274,20 zł155,32 zł50,00 zł1 459,48 zł325,20 zł36,00 zł51,00 zł80,00 zł2 542,20 zł2 542,20 zł
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data sporządzenia:Sprawdzono pod względem merytorycznymSprawdzono pod względem formalnymSprawdzono pod względem formalno rachunkowymZatwierdził
Sporządził:
*PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
W tabeli zostało przedstawione przykładowe wyliczenie:

- dla Jana Kowalskiego, który za realizację projektu otrzymuje dodatek w wysokości 40% wynagrodzenia brutto

Na etapie wypełniania tabeli przez Beneficjenta należy usunąć przykład, NIE NALEŻY JEDNAK USUWAĆ FORMUŁ WPISANYCH DO TABELI.