Zmiana zarządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS". - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020/DAII
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 1 ) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr OWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) wspieranie świadczeniobiorców w uzyskiwaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta i korzystania z e-recepty i e-skierowania;";

2)
w § 20 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Wartości stosowane w tabeli, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do zwiększonego wymiaru etatu przeliczeniowego koordynatora po przekroczeniu wskaźnika 30% świadczeniobiorców dorosłych (< 18 r.ż.) objętych opieką realizatora programu pilotażowego posiadających dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, nie stosuje się do realizatorów pilotażu, którzy zawarli umowę o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

6. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 5, obowiązuje od dnia zawarcia przez realizatora projektu pilotażowego umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów do dnia zakończenia jej obowiązywania.

7. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 5, do wyliczenia wskaźnika 30 % świadczeniobiorców dorosłych (< 18 r.ż.) objętych opieką realizatora programu pilotażowego posiadających dostęp do Internetowego Konta Pacjenta nie wlicza się liczby Internetowych Kont Pacjenta aktywowanych w okresie trwania tej umowy.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiany w zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS" zmienionym zarządzeniami Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 61/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 130/2019/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r., wynikają z konieczności dostosowania zapisów niniejszego zarządzenia w części dotyczącej premiowania realizatorów pilotażu za promowanie zakładania kont IKP przez świadczeniobiorców będących na listach aktywnych realizatora pilotażu w związku z wydanym w dniu 15 listopada 2019 r. zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 154/2019/DEF w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Zmiana w zapisach zarządzenia wyeliminuje możliwość podwójnego finansowania realizatorom pilotażu tych samych działań związanych z aktywowaniem kont IKP z dwóch odrębnych umów.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726. 1818, 1905, 2010 i 2473.