Dzienniki resortowe

NFZ.2019.151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 151/2019/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 19/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W celu uruchomienia i realizacji Programu powołuje się:

1) Właściciela Programu - Panią Dorotę Olczyk - p.o. Dyrektora Gabinetu Prezesa;

2) Dyrektora Programu - Pana Dariusza Kozińskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Projektów i Architektury;

3) Biuro Programu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia aktualizuje dane osób pełniących kluczowe role w omawianym Programie.