Dz.Urz.ABW.2018.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z niezidentyfikowaną przesyłką, zawierającą niezidentyfikowane substancje chemiczne

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 50 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie procedury postępowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z niezidentyfikowaną przesyłką, zawierającą niezidentyfikowane substancje chemiczne (Dz. Urz. ABW poz. 39 oraz z 2016 r. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Dyżurny oficer operacyjny Dyżurnej Służby Operacyjnej ABW, zwanej dalej "DSO", w przypadku otrzymania informacji z PSP o transporcie i konieczności wykonania przez Biuro Badań Kryminalistycznych ABW, zwane dalej "Biurem B", badań identyfikacyjnych niezidentyfikowanej przesyłki, odbiera od przedstawiciela PSP i odnotowuje informacje niezbędne do podjęcia działań, a w szczególności:

1) nazwisko funkcjonariusza Policji lub PSP prowadzącego czynności na miejscu ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki i numer telefonu kontaktowego;

2) nazwisko funkcjonariusza PSP odpowiedzialnego za transport niezidentyfikowanej przesyłki do Biura B, numer telefonu kontaktowego oraz dane środka transportu, jakim niezidentyfikowana przesyłka zostanie dostarczona do Biura B;

3) dane dotyczące miejsca zabezpieczenia niezidentyfikowanej przesyłki (nazwę i adres instytucji);

4) orientacyjny, planowany czas dostarczenia niezidentyfikowanej przesyłki do Biura B.

2. Dyżurny oficer operacyjny DSO, po odebraniu informacji, o których mowa w ust. 1, kontaktuje się niezwłocznie z dyrektorem albo jego zastępcą, zwanym dalej "Dyrektorem Biura B", i przekazuje mu odebrane informacje.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem Biura B, dyżurny oficer operacyjny DSO kontaktuje się z naczelnikiem albo jego zastępcą, zwanym dalej "naczelnikiem Wydziału II Biura B", i przekazuje mu uzyskane informacje.

4. Dyżurny oficer operacyjny DSO o transporcie niezidentyfikowanej przesyłki powiadamia także dyżurnego obiektu, pełniącego służbę w Biurze B, przekazując dane uzyskane od funkcjonariusza PSP, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4.

5. Dyżurny oficer operacyjny DSO sporządza niezwłocznie meldunek o zdarzeniu i przesyła go w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów, zwanym dalej "ESOD2", do dyrektorów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW, zwanego dalej "Departamentem VI", Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW, zwanego dalej "Departamentem VII", oraz Biura B.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazuje naczelnikowi Wydziału II Biura B informacje uzyskane od dyżurnego oficera operacyjnego DSO;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, gdy PSP powiadamia o transporcie niezidentyfikowanej przesyłki Biuro B bez pośrednictwa DSO, Biuro B przekazuje informację do dyżurnego oficera operacyjnego DSO, który podejmuje działania, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5.",

c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) informuje o podjętych działaniach dyrektora Biura B w sytuacji gdy informację otrzymał bezpośrednio z DSO.".

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT BLOKOWY PROCEDURY