Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 39/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego w załączniku - Instrukcja postępowania w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik nr 2

Arkusz oceny końcowej kandydata

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: .....................................................................................

Kryterium ocenyMetoda ocenyWynik surowyWaga kryteriumWynik przeliczony
Wiedza merytorycznaweryfikacja wiedzy%30%
Kompetencje miękkietest kompetencyjny%30%
Wywiad behawioralny i/lub case studyrozmowa kwalifikacyjna%30%
Prawo jazdy kat. Aanaliza aplikacji0/1 pkt * (nie posiada/ posiada)2%
Prawo jazdy kat. Canaliza aplikacji0/1 pkt * (nie posiada/ posiada)2%
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1rozmowa kwalifikacyjna/

analiza aplikacji

0/1 pkt * (nie posiada/ posiada)2%
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1rozmowa kwalifikacyjna/

analiza aplikacji

0/1 pkt * (nie posiada/ posiada)2%
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1rozmowa kwalifikacyjna/

analiza aplikacji

0/1 pkt * (nie posiada/ posiada)2%
RAZEM:

* zaznaczyć właściwe

Podpisy członków komisji ds. naboru:

...........................................................".