Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2016.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 7 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 38 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 24 oraz z 2016 r. poz. 11 i 19) w § 23 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wersja elektroniczna aktu prawnego o charakterze wewnętrznym, o której mowa w ust. 5, jest przekazywana Szefowi ABW lub upoważnionemu przez niego Zastępcy Szefa ABW w celu opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany w ten sposób akt prawny o charakterze wewnętrznym stanowi podstawę do jego ogłoszenia w e-dzienniku.";

2)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Autentyczność aktu prawnego o charakterze wewnętrznym przesyłanego do ogłoszenia w e- dzienniku jest gwarantowana kwalifikowanym podpisem elektronicznym naczelnika Wydziału I Biura Prawnego ABW lub jego zastępcy albo wyznaczonego funkcjonariusza Wydziału I Biura Prawnego ABW.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.