Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2016.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 15 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266 i 904) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 14 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 47 oraz z 2010 r. poz. 5) w § 2 w ust. 1:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - podsekretarz stanu, który reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;";

2)
w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- Inspektoratu Służby Zagranicznej,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).