Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2015.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 76) w § 2 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

2) I Wiceprzewodniczący - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

3) II Wiceprzewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).