Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.12.140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP"

ZI.770.14.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1. 
§ 2 ust. 1 zarządzenia otrzymuje dodatkowy zapis o następującej treści:

"y) opracowanie standardu siedzib jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP".

§  2. 
§ 2 ust. 2 zarządzenia otrzymuje następującą treść: "W terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji nowelizację Informatora".
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2017.788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.