Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 3:
a) uchyla się lit. a,
b) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,";

2) w § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Finansów cyklicznie lub doraźnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).