Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2015.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Oto Melara S.p.A. (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 4) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zastępca przewodniczącego - naczelnik Wydziału Międzynarodowej Współpracy z Przemysłami Obronnymi i NATO w Departamencie Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).