Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na postawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) oraz § 6 ust. 2 zarządzenia nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 18/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) BKOE - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;";

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. 1. Celem Zespołu jest bieżące monitorowanie zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz zapewnienie wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń i zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Głównego Inspektora.

2. Skład Zespołu stanowią pracownicy Sekcji Nadzoru Mobilnych Jednostek Kontrolnych w Wydziale Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych w BKOE (BKOE-WIMJK-SNM).

3. Zespół pełni dyżur całodobowy w systemie zmianowym w składzie oraz w godzinach określonych przez Naczelnika Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych w BKOE.

§ 5. Do zadań Zespołu należy:

1) bieżące monitorowanie zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Głównego Inspektora;

2) wymiana informacji ze służbami i organami o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Głównego Inspektora;

3) informowanie Głównego Inspektora oraz przekazywanie do wiadomości Zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego GITD, Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora, Dyrektora BKOE, Rzecznika Prasowego GITD, informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Głównego Inspektora;

4) współdziałanie w razie wystąpienia zagrożenia z Rzecznikiem Prasowym GITD w zakresie polityki informacyjnej;

5) współdziałanie z wewnętrzną komórką organizacyjną GITD właściwą w sprawach przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zagrożeń, w tym podczas udziału w ćwiczeniach obronnych, zarządzania kryzysowego (krajowych i międzynarodowych), podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;

6) bieżąca oraz okresowa analiza pozyskiwanych informacji, dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń i zaistnienia sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Głównego Inspektora;

7) sporządzanie doraźnych meldunków oraz meldunków dobowych dotyczących sytuacji kryzysowych i zagrożeń, które po akceptacji Głównego Inspektora lub osoby upoważnionej będą przesyłane przez Zespół do Zespołu Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie Infrastruktury;

8) monitorowanie sytuacji kryzysowych i zagrożeń w obszarze właściwości Głównego Inspektora w przedsięwzięciach z udziałem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników GITD;

9) opracowywanie informacji, stosownie do potrzeb, dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego w GITD;

10) przygotowanie sprawozdania na koniec roku kalendarzowego z działalności dla Dyrektora BKOE.";

3) w § 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zespół monitoruje i analizuje informacje o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Głównego Inspektora, otrzymane w szczególności od:".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.