Dz.Urz.GITD.2018.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe

Na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039, 1480, 1481 i 1544) w związku z § 3 statutu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, nadanego zarządzeniem nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. poz. 820 oraz z 2018 r. poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 19/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego

z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełniania wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe (Dz. Urz. GITD poz. 19) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Łukasz Bryła - Przewodniczący;

2) Rafał Rewoliński - Zastępca Przewodniczącego;

3) Dariusz Winiarczyk - Członek Zespołu;

4) Daniel Woźniak - Członek Zespołu;

5) Mirosław Montowski - Członek Zespołu;

6) Mariusz Stępniewski - Członek Zespołu;

7) Artur Czapiewski - Członek Zespołu;

8) Michał Mostowski - Członek Zespołu;

9) Kajetan Krasowski - Członek Zespołu - Sekretarz Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.