Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme) (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 2, poz. 40, z 2011 r. Nr 4, poz. 78 i Dz. Urz. Min. Śród. z 2012 r. poz. 9 i 14, z 2014 r. poz. 23 oraz z 2017 r. poz. 21) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Michał Kurtyka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej - Przewodniczący Zespołu;

2) Agnieszka Sosnowska - Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Karolina Jagielska - starszy specjalista, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska - Sekretarz Zespołu;

4) Katarzyna Dumała - radca ministra, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska - Członek Zespołu;

5) Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu;

6) Rafał Kręcisz - p.o. dyrektora Departamentu Ekomobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu;

7) Barbara Miałkowska - kierownik wydziału, Departament Ekomobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).