Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo - opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 189 oraz z 2019 r. poz. 11) w § 2 w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) Stanisław Konsek

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,";

2) uchyla się lit. i.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.