Dz.Urz.WUG.2018.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 168) w § 2 w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Jarosław Grohs

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,";

2) uchyla się lit. g.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.