Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2016.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego (Dz. Urz. WUG poz. 26) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący:

Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Kleszcz

Wyższy Urząd Górniczy;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.