Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (Dz. Urz. MNiSW poz. 19 oraz Dz. Urz. MEiN z 2022 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., Zespół doradczy do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości", zwany dalej "zespołem".";

2)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).