Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 23 lutego 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej (Dz. Urz. MNiSW poz. 16, z późn. zm.) w § 3 w pkt 3 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) dokumentacji przedsięwzięć, zgodnie z trybem określonym w kontraktach programowych zawieranych z zarządami województw na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), zidentyfikowanych na poziomie regionalnym przez zarząd województwa jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza w obszarze zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, planowanych do wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).