Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.140

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego" (Dz. Urz. MEiN poz. 64) w § 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).