Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 3 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie" (Dz. Urz. MNiSW poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2023 r.";
2)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Tomasz Branka,

b) Barbara Curyło,

c) Sambor Grucza,

d) Stanisław Kistryn,

e) Andrzej Kraśniewski,

f) Jerzy Lis,

g) Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,

h) Marek Pawełczyk,

i) Tomasz Pietrzykowski,

j) Paweł Śniatała,

k) Wojciech Wysota.";

3)
w § 5 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).