Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2019.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich (Dz. Urz. MNiSW poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Łukasz Rusajczyk;

2) członkowie:

a) Mateusz Cisewski,

b) Alicja Ciszek,

c) Kamil Giera,

d) Dawid Adam Krasiński,

e) Agnieszka Łanska,

f) Dawid Moryl,

g) Krzysztof Pszczółka,

h) Patrycja Serafin,

i) Julia Sobolewska,

j) Adam Zamczała,

k) Piotr Znojek;

3) sekretarz - pracownik Biura Ministra.";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;

2) przydziela zadania członkom zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Zespół działa na posiedzeniach w obecności co najmniej siedmiu członków.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 3a ust. 2, zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 3a ust. 2.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).