Dz.Urz.MNiSW.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wpierającego polskie czasopisma naukowe (Dz. Urz. MNiSW poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Dominik Antonowicz,

b) Dominik Batorski,

c) Karolina Czarnecka,

d) Ewa Dahlig-Turek,

e) Aneta Agnieszka Drabek,

f) Przemysław Korytkowski,

g) Łukasz Niesiołowski-Spano,

h) Henryk Nowicki,

i) Marcin Nowotny,

j) Rafał Prostak,

k) Ewa Aleksandra Rozkosz,

l) Roman Stryjski,

m) Marian Szczerek,

n) Maciej Wojtkowski.";

2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej "ministrem", projektu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu oraz czasopism naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych", wraz z przypisaną liczbą punktów;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przygotowanie i przedstawienie ministrowi projektu wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wraz z przypisaną liczbą punktów;",

c) uchyla się pkt 8 i 9.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).