Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki"

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" (Dz. Urz. MNiSW poz. 74) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Marcin Gędłek,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).