Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich oraz opracowania projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich oraz opracowania projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 116) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pkt 3 po literze q kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:

"r) prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska - Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. d-n oraz r, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).