Dz.Urz.MZ.2019.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 6) w § 2:
1) w ust. 1 w pkt 2 po lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m-y w brzmieniu:

"m) dr hab. n. med. Anita Bryńska - Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

n) dr Iwona Mazur - Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,

o) dr n. med. Aleksandra Lewandowska - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi,

p) Dorota Surma-Kuś - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,

r) Anna Krenc - Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

s) dr n. o zdrowiu Damian Czarnecki - Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

t) dr n. med. Cezary Żechowski - p.o. Kierownika w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

u) Mariola Skowrońska - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej

i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie,

w) dr Barbara Arska-Karyłowska - Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie,

x) Wojciech Hańbowski - Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,

y) Renata Mizerska - Prezes Zarządu Polskiej Rady Psychoterapii;";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, e, g, i oraz m-y, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).