Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 2 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) oraz w uzgodnieniu z Ministrem Sprawiedliwości zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r., poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe - jako przewodniczący Zespołu;

2) osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;

3) dwie osoby wskazane przez Ministra Spraw Zagranicznych;

4) osoba wskazana przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

5) osoba wskazana przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

6) Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka albo jego Zastępca - jako sekretarz Zespołu bez prawa głosu.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właściwa do obsługi Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

2. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej do obsługi Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).