Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Turystyki Wiejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 74 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Turystyki Wiejskiej (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministerstwem", nadzorujący sprawy objęte zakresem działania Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie;

3) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie wskazany przez przewodniczącego Zespołu;

4) przedstawiciel Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie wskazany przez dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie;

5) eksperci w zakresie zadań Zespołu - po jednym przedstawicielu zaproszonym przez Ministra do udziału w pracach Zespołu, wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

d) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

e) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

f) ministra właściwego do spraw turystyki,

g) ministra właściwego do spraw środowiska,

h) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

i) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

j) Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

k) Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,

l) Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne",

m) Prezesa Polskiej Izby Turystyki.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę organizacyjną oraz techniczno-biurową zapewnia Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.