Dz.Urz.MS.2018.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Centrum Analiz Strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwości";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Tworzy się Centrum Analiz Strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwości, zwane dalej "CAS MS", jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.";

3) w § 2 i 4 użyty w różnym przypadku, wyraz "przewodniczący" zastępuje się wyrazem "szef";
4) w § 2-8 użyty w różnym przypadku, skrót "Zespół" zastępuje się skrótem "CAS MS";
5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Ministerstwo Sprawiedliwości może wyposażyć członków CAS MS w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w § 3.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.