Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 56 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (Dz. Urz. MEN z 2017 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "Minister Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji i Nauki",
b)
w pkt 2 wyrazy "Ministra Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Ministra Edukacji i Nauki",
c)
w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) po jednym przedstawicielu wyznaczonym odpowiednio przez:

– Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,

– Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

– Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Sprawiedliwości,

– Ministra Klimatu i Środowiska,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Infrastruktury,";

2)
w § 9 wyrazy "Ministerstwie Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Ministerstwie Edukacji i Nauki".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).