Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. - OpenLEX

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 18 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 12, z późn. zm. 1 ) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Arkadiusz Adamczyk,

b) Andrzej Bisztyga,

c) Wojciech Bonenberg,

d) Jerzy Duszyński,

e) Kinga Flaga-Gieruszyńska,

f) Zdzisław Gajewski,

g) Sabina Grabowska,

h) Mateusz Grochowski,

i) Konrad Janowski,

j) Krystian Kiełb,

k) Igor Kilanowski,

l) Michał Klimczyk,

m) Remigiusz Kopoczek,

n) Mirosław Krajewski,

o) Konrad Kubiński,

p) Ryszard Majer,

q) Marek Majewski,

r) Karol Robert Marchel,

s) Maciej Masłyk,

t) Jarosław Olszewski,

u) Marcin Pałys,

v) Marek Pietraś,

w) Leszek Rafalski,

x) Joanna Sanecka-Tyczyńska,

y) Błażej Skoczeń,

z) Maciej Słodki,

za) Tadeusz Stanisławski,

zb) Dariusz Surowik,

zc) Katarzyna Święch-Kujawska,

zd) Waldemar Tłokiński,

ze) Waldemar Urbanik,

zf) Grzegorz Węgrzyn,

zg) Stanisław Wrzosek,

zh) Marcin Zarzecki,

zi) Elżbieta Żądzińska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MEiN z 2022 r. poz. 18, 33, 45, 59, 101 i 115 oraz z 2023 r. poz. 1.