Zmiana zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 31 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 32 oraz z 2019 r. poz. 19 i 38) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkowie Zespołu projektowego będący pracownikami Ministerstwa za realizację zadań w ramach projektu otrzymują wynagrodzenie w formie dodatku zadaniowego lub dodatku specjalnego.";

2)
w załączniku pkt 4 w ppkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Pani Dorota Łomicka, przedstawiciel Ministerstwa - Specjalista do spraw promocji i komunikacji,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.