Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 w pkt 4:
w lit. a uchyla się tiret szóste,
po lit. f dodaje się lit. fa-fc w brzmieniu:

"fa) przedstawiciel Agencji Badań Medycznych,

fb) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,

fc) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,",

b)
w ust. 5 wyrazy "w ust. 1 pkt 4 lit. g oraz h" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 4 lit. fc, g oraz h";
2)
w § 5 w ust. 4 wyrazy "w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a-f" zastępuje się wyrazami "w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a-fc".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).