Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażowego wdrożenia centralnego modelu zdalnego wsparcia usług informatycznych w Izbach Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Warszawie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażowego wdrożenia centralnego modelu zdalnego wsparcia usług informatycznych w Izbach Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Warszawie (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 72) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas trwania pilotażowego wdrożenia centralnego modelu zdalnego wsparcia usług informatycznych ustala się do dnia 31 grudnia 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.