Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2021.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 20 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 28/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozporządzenia w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego (poz. 28) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 4 dodaje się 4a w brzmieniu:

"4a) Aleksandra Szymczyk - Biuro Prawne;";

2)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Marek Runge - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;";

3)
w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26, 27 i 28 w brzmieniu:

"26) Grzegorz Rutkiewicz - Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego;

27) Szymon Chojnacki - Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego;

28) Andrzej Półtorak - NSZZ Solidarność w GITD.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.