Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 4 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej "Ministerstwem";",

b) w pkt 2:
w lit. a tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"– Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie,

– Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji w Ministerstwie,",

lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) trzech przedstawicieli Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie,".

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.