Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194 i 308) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) trzeci zastępca przewodniczącego Zespołu: Agata Gałuszka-Górska - Zastępca Prokuratora Krajowego;",

b) w pkt 4 w lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l i m w brzmieniu:

"l) Beata Sobieraj-Skonieczna - zastępca dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej,

m) Jolanta Żurawska-Poniewierka - naczelnik Wydziału Spraw Osobowych w Biurze Kadr Prokuratury Krajowej.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu i pierwszego zastępcy przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje drugi zastępca przewodniczącego Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu oraz pierwszego zastępcy przewodniczącego Zespołu i drugiego zastępcy przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje trzeci zastępca przewodniczącego Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.