Dz.Urz.MZ.2018.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz aktualizacji procedury zdarzeń mnogich i masowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 95) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Pan Krzysztof Janecki, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).