Dz.Urz.MZ.2018.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji projektu ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji ustawowych regulacji dotyczących praw i obowiązków pacjentów (Dz. Urz. Min. Zdrow, poz. 108) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej;

2) Wiceprzewodniczący - Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych;

3) Wiceprzewodniczący - Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich;

4) członkowie:

a) Szymon Chrostowski, Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia",

b) Piotr Dąbrowiecki, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,

c) Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,

d) Andrzej Nawrocki, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

e) ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

f) Bartosz Poliński, Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych,

g) Tomasz Połeć, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,

h) Adam Sandauer, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere,

i) Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,

j) Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki",

k) Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,

l) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,

m) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka,

n) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,

o) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,

p) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana,

q) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia lub osoba przez niego wskazana.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 października 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).