Dz.Urz.MZ.2018.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 22 i 49) § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1, nie później jednak niż z dniem 16 listopada 2018 r.

§ 9. Zarządzenie traci moc z dniem 17 listopada 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).