Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2016.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia po wyrazie "projektu" dodaje się wyrazy "założeń projektu";
2)
w § 1 w ust. 1 po wyrazie "projektu" dodaje się wyrazy "założeń projektu";
3)
w § 3:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia:
po wyrazie "projektu" dodaje się wyrazy "założeń projektu",
wyrazy "który w szczególności będzie regulował" zastępuje się wyrazami "uwzględniającego w szczególności",
b)
w ust. 2:
wyrazy "21 grudnia 2016 r." zastępuje się wyrazami "28 lutego 2017 r.",
po wyrazie "projekt" dodaje się wyrazy "założeń projektu";
4)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Po przedłożeniu projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia albo w przypadku decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o zakończeniu prac Zespołu, podjętej przed przedłożeniem projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, Zespół ulega rozwiązaniu.";

5)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. Zarządzenie traci moc z dniem następującym po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.".

§  2.
Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie staje się Zespołem do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).