Dziennik resortowy

Dz.Urz.ME.2019.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 7 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 15) w § 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) dr inż. Paweł Koroblowski,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).