Dz.Urz.MNiSW.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. Urz. MNiSW poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 69) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Maciej Abramowicz,

b) Ewa Dahlig-Turek,

c) Bogusław Dołęga,

d) Bożena Janda-Dębek,

e) Katarzyna Kisiel-Sajewicz,

f) Łukasz Korach,

g) Krzysztof Koźmiński,

h) Ewa Kulińska-Sadłocha,

i) Kamilla Kurczewska,

j) Ryszard Kutyłowski,

k) Mateusz Kwaśnicki,

l) Adam Lesner,

m) Jan Łabętowicz,

n) Monika Marcinkowska,

o) Anna Murawska,

p) Marian Szewczyk,

q) Dariusz Trześniowski,

r) Zygmunt Vetulani,

s) Tomasz Wicherkiewicz,

t) Przemysław Wiszewski,

u) Maria Wojtczak,

v) Marek Wołcyrz,

w) Bartosz Ziółko.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.