Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 41/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (Dz. Urz. GITD poz. 41) w § 2 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) Sebastian Pietkiewicz,";

2)
w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. q w brzmieniu:

"q) Janusz Sokalski;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.