Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 85 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. poz. 7) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Zespołu - Anna Chałupa - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.