Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MNiSW poz. 8 i 49) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Marcin Krawczyński,

b) Dominik Leżański,

c) Zbigniew Marciniak,

d) Grażyna Ptak,

e) Dariusz Surowik,

f) Janusz Szczerba,

g) Dominik Szczukocki,

h) Lech Trzcionkowski,

i) Jerzy Woźnicki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).